Meeting of police chaplains 29/09/2008 – 02/10/2008 on the occasion of 5th anniversary of Police Chaplaincy in Slovakia

 

Preamble

 

The participants of the countries represented here, namely Slovakia, Austria, Lithuania, the Czech Republic, Malta, Poland, and Italy would like to bring out the relevance of police chaplaincy in their respective countries and how it can continue to contribute to the profession of policing in today's society.

 

Zástupcovia zúčastnených krajín, menovite zo Slovenska, Rakúska, Litvy, Českej republiky, Malty, Poľska a Talianska by radi zdôraznili význam duchovnej služby v polícii v jednotlivých krajinách a to akým spôsobom môže prispieť k policajnej práci v súčasnej spoločnosti.

 

 

 

 

Final Joint Statement

 

 

1.         Ako policajní duchovní, špecifickým spôsobom chceme aktívne sprevádzať a podporovať policajtov v ich službe.

 

As police chaplains we would like to actively accompany and support police officers in their service in a specific way.

 

2.         Považujeme za dôležité vytvárať potrebný priestor pre výučbu profesionálnej a policajnej etiky v procese vzdelávania a formovania policajta s aktívnou účasťou duchovných.

 

We consider important to create the required space for the teaching of professional and police ethics within the process of the formation of officers with active participation of police chaplains.

 

3.         Sme pripravení podieľať sa na ochrane dôstojnosti policajnej služby v spoločnosti a na budovaní profesijnej hrdosti policajtov.

 

We are prepared to participate in defending the dignity of the police service in society and in building professional integrity of police officers.

 

4.         Vnímajúc policajtov ako ľudí, sme pripravení byť spoluúčastní na riešení jeho krízových situácií a problémov, vrátane účasti v tímoch krízovej intervencie.

 

We are conscious that police officers are human beings and thus we are ready to participate in helping to resolve crisis situations and problems as well as to participate in the crisis intervention teams.

 

 

S našou službou policajných duchovných sme presvedčení, že prispievame k spoločnému dobru spoločnosti a k spolupráci v duchovnej starostlivosti miestnej cirkvi.

 

We are convinced that in our service as police chaplains we are contributing to the common good of society as well as cooperating in respect of the pastoral care of the local Church.